TERMES I CONDICIONS

1. REQUISITS I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS

L'accés a les operacions de compra requereix registre previ. Una vegada registrat complint amb els requisits corresponents, l'usuari adquirirà la condició de client. La consideració com tal requerirà l'emplenament complet del formulari i el compliment íntegre de les condicions de venda i lliurament següents.

 

El client declara i garanteix que compleix i complirà al llarg de la relació comercial amb Comercial Marma els requisits, essencials per a la consideració com a Client.

El client s'obliga a comunicar qualsevol canvi de les seves dades personals, així com dels requisits per a la consideració com a client, al llarg de la relació comercial. En el cas que el client deixi de reunir algun o alguns dels requisits, Comercial Marma podrà donar per finalitzada la relació comercial sense que el client tingui dret a reclamació cap.

Les dades recollides en el formulari seran utilitzats únicament per a la gestió i administració de la relació comercial, la resolució de consultes, sobre la base del consentiment prestat en acceptar la nostra política de privadesa i l'enviament d'informació sobre productes i serveis en el cas que hagi prestat el seu consentiment exprés. Comercial Marma comunica a l'Usuari el caràcter no obligatori de la recollida de tals dades, excepte en els camps que s'indiqui el contrari. No obstant això, és important l'emplenament de totes les dades perquè Comercial Marma pugui prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades, alliberant-li de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d'aquests Serveis.

El client disposarà d'un usuari i contrasenya per accedir la plataforma web i al seu compte d'usuari. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers.

 

2. PROCÉS DE VENDA

El client haurà de seguir les instruccions que apareguin a cada moment a la WEB per realitzar la seva comanda.

El preu que apareix indicat a tot moment al costat del producte  inclou el IGI. No inclou altres impostos indirectes ni les despeses de manipulació i ports. Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats en el carret de la compra i en la comanda, tret que s'indiqui específicament el contrari.

Comercial Marma es reserva el dret de modificació dels preus sense avís previ, així com l'eliminació del catàleg de productes o la introducció de nous, sense que això suposi incompliment contractual.

El preu d'adquisició sempre serà en tot caso el preu al moment que Comercial Marma rebi l'acceptació de la comanda per part del client

3.- FORMES DE PAGAMENT

Els productes adquirits hauran d'abonar-se una vegada acceptat la comanda i seleccionada la forma de pagament.

Comercial Marma es reserva el dret de no enviar mercaderia, fins i tot després d'haver confirmat la recepció d'una comanda de compra, a aquells clients que , o bé es trobin en estat "impagat" o, en general, aquell amb el qual tingui un litigi.

Comercial Marma es reserva el dret a cancel·lar les comandes efectuades, fins i tot després de processament el pagament, per qualsevol error o fallada en el producte, ja sigui en el seu preu, descripció, quantitat; així com en qualsevol altre error en el qual es troba incorregut a l'hora de tramitar-se i processar-se la comanda. En aquest cas totes les quantitats pagades fins al moment pel comprador seran retornades íntegrament i no li cobrarem import algun per la comanda cancel·lada.

4.- LLIURAMENT I DESPESES D'ENVIAMENT

El termini de lliurament estimat és d'entre 48/72 hores a explicar una vegada rebut el pagament dels mateixos.

En el cas de no disponibilitat del producte, Comercial Marma informarà al client si hi ha alguna variació del mateix una vegada realitzat la comanda. En cas que no es pugui cursar la comanda per falta d'estoc el client tindrà dret a l'anul·lació del mateix i la devolució de l'import de la comanda, canvi per altres productes o compensació en el seu compte.        

El Client podrà cancel·lar total o parcialment la comanda sempre que la mercaderia no hagi estat preparada per a l'enviament. En aquest cas, Comercial Marma es reserva el dret a imposar un cost addicional a la comanda pels trastorns derivats.

En cas que la mercaderia hagi estat enviada al client, est haurà de fer-se càrrec de la comanda per complet i no s'admetrà devolució del mateix ni total ni parcialment. En qualsevol cas es podrà sol·licitar una devolució parcial o total de la comanda per part del client a Comercial Marma sempre que els productes estiguin en perfecte estat, ni oberts ni usats ni manipulats de cap manera i sigui transcorregut un termini raonable. Sempre serà decisió final de Comercial Marma l'acceptació o no de la devolució de la comanda i per tant la devolució de l'import, el canvi per altres productes o compensació en el seu compte.

Els enviaments realitzats per Comercial Marma seran a ports pagats en factura i s'aplicarà la tarifa vigent a cada moment, sempre s'indicaran en la comanda abans de realitzar el pagament.

El client haurà de reconèixer la mercaderia a la seva arribada i si observa algun tipus d'anomalia haurà de fer-ho constar en l'albarà de lliurament del transport així com donar part immediatament a Comercial Marma perquè s'iniciïn els tràmits de canvi o devolució de l'article o articles danyats. Transcorregudes 24h/48h des de la recepció de la comanda s'entén conforme per part del client i Comercial Marma no es farà càrrec en cap cas del canvi dels productes.

?5.- GARANTIES

Les garanties dels productes són les establertes pels fabricants, donada la condició d'intermediari de Comercial Marma, sent ells en tot caso els qui respondrien de les possibles fallades o defectes dels productes subministrats.

El client queda obligat pels termes i condicions especificats en aquestes garanties dels fabricants.

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'ús determinades pels fabricants.

Comercial *Marma no està obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns d'altri al producte, danys que provinguin d'una deterioració o pèrdues de dades. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.??Comercial *Marma no es responsabilitza de possibles errors tipogràfics o de contingut en les característiques dels productes que es puguin produir ocasionalment, i igual que els preus, aquestes característiques estan subjectes a canvis sense previ avís. Igualment les fotografies dels productes no són vinculants sinó orientatives.??De la mateixa manera, l'adquisició de llicències d'ús o altres drets de propietat intel·lectual o industrial, implicarà l'acceptació automàtica de les condicions de l'ús del producte a la pàgina web del fabricador. El Client accepta les condicions d'ús dels productes que a cada moment siguin aplicable als productes, tant en el Lloc Web com a la pàgina web del fabricador. Així mateix, el Client s'obliga a fer extensives aquestes obligacions al *adquirente del producte i els possibles *adquirentes posteriors, de tal manera que el consumidor o usuari final hagi d'acceptar les condicions d'ús prèviament a la presa de possessió de la llicència.

6. APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ

Les presents Condicions Generals de Venda s'interpretaran en llengua catalana i serà aplicable el dret andorrà. Per a qualsevol disputa que pogués sorgir relacionada amb les presents Condicions Generals de Venda, les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten expressament als tribunals d'Andorra.

Comercial Marma es reserva el dret a modificar les Condicions Generals de Venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors. Els Clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les Condicions Generals de Venda, hauran de notificar-ho i, a partir de la recepció de la comunicació, hauran de deixar d'utilitzar el Lloc Web.